nn เพาะปลูกต้นกล้าอ้อยเพื่อการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนชุมชน | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

เพาะปลูกต้นกล้าอ้อยเพื่อการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนชุมชน

CSR 03.09.2021

ทางบริษัทได้ร่วมจัดกิจกรรมเพาะปลูกต้นกล้าอ้อยกับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 6 แห่ง โดยมีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ สถาบันวิทยาลัยการอาชีพกว่า 242 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2564

โครงการนี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2561 และ นักเรียนกว่า 700 คนได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทางบริษัทมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจในพืชไร่อ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ในวันจัดกิจกรรมเพาะปลูก นักเรียนได้เข้าร่วมเพาะปลูกต้นกล้าที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ และ ทำการเพาะปลูกตามคำแนะนำของพนักงาน ต้นกล้าอ้อยดังกล่าวคาดว่าจะถูกย้ายได้ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งจะเป็นกลายเป็นต้นกล้าอ้อยสำหรับเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา

ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนชุมชนด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมน้ำตาลต่อไป

<โรงเรียนบ้านปะโค วันที่ 14 มกราคม 2564>

<โรงเรียนบ้านโศกคูณ วันที่ 18 มกราคม 2564>

<โรงเรียนบ้านโนนดงมัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564>

<โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ วันที่ 13 มกราคม 2564>

<โรงเรียนหนองช้างคาว วันที่ 19 มกราคม 2564 >

<โรงเรียนคำแคนแก่นคูณ วันที่ 29 มีนาคม 2564>