TH

RECRUIT

รับสมัคร

RECRUIT รับสมัคร

จาก 1 ช้อน สู่โอกาสใหม่

ที่กรุงเทพ และอุดรธานี เปิดโอกาสให้กับตัวเอง งานออฟฟิศ, งานในโรงงาน
แนะนำงานใหม่ของบริษัทเรา งานธุรการ, งานด้านเทคนิคค่ะ

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องกล
 • ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกลจนประสบผลสำเร็จ
 • รายงานปัญหาต่างๆกับหัวหน้าแผนกและแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับพนักงาน
 • สนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด
 • ควบคุมและแก้ไขโปรแกรม DCS
 • ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • รายงานปัญหาต่างๆกับหัวหน้าแผนกและแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับพนักงาน
 • การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด
 • ควบคุมและแก้ไขโปรแกรม DCS
 • ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกลจนประสบผลสำเร็จ
 • รายงานปัญหาต่างๆกับหัวหน้าแผนกและแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับพนักงาน
 • วิเคราะห์ตัวอย่างในกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบการสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจรับสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • ตรวจเช็คเครื่องมือโดยทำ Daily / Weekly Check
 • รายงานปัญหาที่พบหน้างานแก่หัวหน้างาน
 • เก็บตัวอยางในกระบวนการผลิต
 • เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
 • ส่งรายงานการวิเคราะห์ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจเช็คเครื่องมือโดยทำ Daily / Weekly Check
 • รายงานปัญหาที่พบหน้างานแก่หัวหน้างาน
 • ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาของทั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องมือวัด และระบบควบคุมเครื่องจักรเพื่อจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและปรับปรุงระบบ
 • จัดทำบันทึกและรายงานวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • ปฏิบัติงานในส่วนควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
 • จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้างาน
 • จัดเตรียมความพร้อมของวัศดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ตรวจบันทึกค่าควบคุมต่างๆ ตามตารางที่กำหนด
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำและผลิตไฟฟ้า
 • ดูแลความปลอดภัยขณะเครื่องจักรทำงาน
 • รับผิดชอบการปั่นน้ำตาล ให้ได้ตามค่า
 • ควมคุมและสอนงานพนักงานชั่วคราว
 • แก้ไขปัญหาหน้างานในกรณีฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของหม้อต้ม
 • ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานเคี่ยวน้ำตาล ตามแผนการผลิต
 • ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สมัคร