nn การเริ่มเปิดดำเนินการของน้ำตาลเกษตรผลโรงงานใหม่ | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

การเริ่มเปิดดำเนินการของน้ำตาลเกษตรผลโรงงานใหม่

NEWS 16.06.2021
  • น้ำตาลเกษตรผลโรงงานใหม่ได้ทำพิธีเปิดหีบและเริ่มหีบอ้อยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
  • โรงงานใหม่ได้ผลิตน้ำตาลทรายดิบชุดแรกได้ในวันที่ 8 มกราคม 2564
  • ในฤดูกาลหีบ 63/64 โรงงานใหม่หีบอ้อยได้ทั้งหมด 162,556.09 ตันอ้อย
  • โรงงานใหม่ผลิตน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง ได้ทั้งหมด 17,788.43 ตัน
  • โรงงานใหม่นี้จะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในฤดูกาลหีบ 64/65 ในการเริ่มผลิตน้ำตาลรีไฟน์คุณภาพสูง
  • โรงงานน้ำตาลเกษตรผล ภูมิใจที่ได้ให้บริการลูกค้าด้วยน้ำตาลทรายคุณภาพสูงของเรา

 

<พิธีเปิดหีบ (5 มกราคม 2564)>

<Crushing Ceremony (January 5, 2021)>>

<รถอ้อยเข้าจอดที่ดั๊มพร้อมเทอ้อย (5 มกราคม 2564)>

<น้ำตาลทรายดิบชุดแรก (8 มกราคม 2564)>

<น้ำตาลทรายดิบชุดแรก (8 มกราคม 2564)>