nn พิธีลงนามหนังสือค้ำประกันเพื่อสนับสนุนสินเชื่อรถตัดให้แก่เกษตรกร 17 ราย ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุดรธานี | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

พิธีลงนามหนังสือค้ำประกันเพื่อสนับสนุนสินเชื่อรถตัดให้แก่เกษตรกร 17 ราย ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุดรธานี

NEWS 04.10.2021

โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน 3 ฝ่าย  ธนาคาร ธกส ,สำนักงานอ้อยและน้ำตาล,โรงงานน้ำตาล เข้าร่วมโครงการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ในโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร พ.ศ. 2562 – 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนสินเชื่อรถตัดให้แก่เกษตรกรซึ่งดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 2

ในปีนี้มีชาวไร่ทั้งหมด  17 รายที่ได้รับการคัดเลือกและในวันที่ 15 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ คุณฮิโรชิ ฟูรุยะ ได้เข้าร่วมลงนามหนังสือค้ำประกัน  ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุดรธานี

โรงงานตกลงเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการลดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือชาวไร่ที่ต้องการเครื่องมือการเกษตรในการ ทำไร่อ้อย แต่ขาดเงินสนับสนุนการดำเนินการ และยังเป็นการเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อยและพัฒนารูปแบบการปลูกอ้อยให้สามารถใช้รถตัดเก็บเกี่ยว โดยในแผนงานและความมุ่งมั่นของโรงงานจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด 100% ภายใต้ความร่วมมือของโครงการฯ

<คุณฮิโรชิ ฟูรุยะ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ น้ำตาลเกษตรผล จำกัด และคุณสมหวัง บุตรสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี ถ่ายภาพหนังสือค้ำประกัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564>

<ภาพบรรยากาศ พิธีลงนาม หนังสือค้ำประกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย  โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 – 2564>

<คุณฮิโรชิ ฟูรุยะ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ น้ำตาลเกษตรผล จำกัด และคุณสมหวัง บุตรสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี ถ่ายภาพหนังสือค้ำประกัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562-2564>