nn มหกรรมวันเบิกร่องปลูกอ้อยปลายฝน ประจำปีการผลิต 2564/65 | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

มหกรรมวันเบิกร่องปลูกอ้อยปลายฝน ประจำปีการผลิต 2564/65

NEWS 17.12.2021

คุณมุราคามิ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ น้ำตาลเกษตรผล จำกัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน Farm Group และชาวไร่ครอบครัวตราช้อน เข้าร่วมมหกรรมวันเบิกร่องปลูกอ้อยปลายฝน ประจำปีการผลิต 2564/65 จัดขึ้น ณ ไร่เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

มหกรรมวันเบิกร่องอ้อยในแต่ละปี ช่วง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน (ปลายฝนต้นหนาว) เกษตรกรชาวไร่อ้อยทำการเตรียมดิน เพื่อทำการปลูกอ้อยปลายฝน เนื่องจากการปลูกอ้อยในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน สภาพพื้นที่ดินมีความชื้นเหมาะสม โดยใช้ความชื้นจากในดิน ทำให้อ้อยปลูกมีเปอร์เซ็นต์การงอกดีและสามารถข้ามแล้งได้ อีกทั้งโรงงานเปิดหีบจะได้อ้อยที่มีอายุมากกว่า 12  เดือน ซึ่งทำให้อ้อยที่ปลูกในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าหีบได้มีผลผลิตต่อไร่สูงและคุณภาพความหวานสูง เราเรียกว่า “การปลูกอ้อยปลายฝน”

โรงงานน้ำตาลเกษตรผล เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกอ้อยปลายฝน จึงให้มีการจัดอบรมเทคนิคการปลูกอ้อย การตัดอ้อย การตรวจวัดบริก และการปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน Farm Group เก่าและใหม่ ของทุกปี ให้มีองค์ความรู้ ความชำนาญ

จากการปฏิบัติจริงในการปลูกอ้อย เพื่อที่จะนำเทคนิคและประสบการณ์การปลูกอ้อยนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขต/ศูนย์ฯที่รับผิดชอบให้มีการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มผลผลิตตัน/ไร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป