nn ขอขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวไร่ “ครอบครัวตราช้อน” | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

ขอขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวไร่ “ครอบครัวตราช้อน”

NEWS 17.12.2021
crushing 2564/65 KSP mill

คณะผู้บริหารโรงงานน้ำตาล เกษตรผล จำกัด ได้ร่วมพิธีโยนอ้อย เปิดหีบฤดูการผลิตปี 2564/65 ในวันที่ 7 ธันวาม 2564

ผู้บริหารฝ่ายไร่ ทำพิธีเปิดสถานีขนถ่ายอ้อยแห่งใหม่ ณ วันที่ 8/12/2564 เพื่อรองรับอ้อยจากชาวไร่เรา ที่มีรถบรรทุกขนาดเล็ก

เราให้ความสำคัญกับ Safety first มาเป็นอันดับแรก ก่อนส่งอ้อยเข้าโรงงานต้องตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้ง

หลังจากเปิดหีบก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย “ครอบครัวตราช้อน” ได้นำอ้อยส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเกษตรผล ใน 2-3 วันแรกชาวไร่ตัดอ้อยส่งตามแผนการส่งอ้อยเต็มกำลังหีบ ส่วนมากเป็นอ้อยสด สะอาด คุณภาพดี > 95%

ในนามของโรงงานน้ำตาลเกษตรผล ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาลเกษตรผลharvester for fresh cane, less labor Fresh cane environmentally friendly