nn คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด

CSR 26.08.2022

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเอกธุรกิจการเงินและวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการเงินและธุรกิจน้ำตาลระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศและสถานที่ในการทำงานจริง

ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ได้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับภาพรวมของบริษัท และธุรกิจน้ำตาลระหว่างประเทศ รวมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการบริการสังคม โดยการแบ่งปันและให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต