nn รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 | Kaset Phol Sugar
TH

NEWS

ข่าวสาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

NEWS 25.03.2022

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะตรวจกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมบริษัทน้ำตาลเกษตรผล จำกัด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมรับฟังการดำเนินงานมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาอ้อย

อีกทั้งคณะผู้ร่วมตรวจกำกับดูแลโรงงาน ได้ออกตรวจเยี่ยมชมการตัดอ้อยสด สะอาดของชาวไร่ของโรงงานเรา ณ แปลงไร่อ้อยอีกด้วย

พวกเราโรงงานน้ำตาลเกษตรผล ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ของเราตัดอ้อยสด สะอาด อีกทั้งโรงงานเรายังมีสัดส่วนอ้อยสดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับโรงงานข้างเคียงในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

เราจะพยายามเพิ่มอ้อยสดและสนับสนุนชาวไร่ของเรา ด้วยบริการรถตัดอ้อย สนับสนุนการเงินด้านสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยและการตัดอ้อยสด